Midt-Vest‎ > ‎

Årsmøde 17

Alle lokalforeninger og deres medlemmer inviteres til generalforsamling

Tirsdag den 28. Februar 2017  kl.19

 

Sted: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10,Aulum

 


Dagsorden:                                                                                                             

                                                    

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Bestyrelsens beretning om Regionens virksomhed

 3. Forhandling om bestyrelsens beretning

 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for sidst afsluttede regnskabsår

            samt orientering om budget for kommende regnskabsår

 5. Behandling af indkomne forslag

 6.     Forslag fra bestyrelsen

 7.     Valg af formand:  Mie Jensen er på valg for en 2-årig periode

 8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter

                 På valg er:   Elin Jensen, Rom                          Maria Tylvad, Rækker Mølle                              

                                     Marie Christiansen, Bremdal        Rita Jensen, Isenvad

 9. Valg af revisor + revisorsuppleant

 10.     Eventuelt

   

  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til

  Regionsformanden senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse

   

  Hver lokalforening har på generalforsamlingen én stemme for hver påbegyndt 100 medlemmer pr.1.6.2015   

   

  Derfor er hver lokalforening forpligtiget til at være repræsenteret på mødet

   

   • Hvis ikke formanden kan være til stede, må man sørge for en stedfortræder

   • Stemmesedler udleveres til hver lokalforening på generalforsamlingen

     

 

Efter generalforsamlingen underholder Ejvind Nielsen, Århus

med foredraget  ”Humor i tilværelsen”

 

 

Mødet forventes afsluttet senest kl. 22.00                                          Pris:  kr. 50/-

 

 Tilmelding inden 20. Februar til Kaja Andersen på mail: houstor@bonnet-it

 

 Vi håber alle  Lokalforeningsbestyrelser møder fuldtalligt op


 

                                                                                               

 

 

Comments